Bình luận Điều gì phải thì cố làm cho bằng được, dù là việc khó. Điều gì trái thì hết sức tránh dù là điều trái nhỏ

Bình luận Điều gì phải thì cố làm cho bằng được, dù là việc khó. Điều gì trái thì hết sức tránh dù là điều trái nhỏ

Hãy bình luận lời dạy sau đây của bác Hồ: Điều gì phải thì cố làm cho bằng được, dù là việc khó. Điều gì trái thì hết sức tránh dù là điều trái nhỏ.     Mở bài Bình luận Điều gì…