lơi noi khong mat tien mua

Chứng Minh giải thích câu tục ngữ “Lời nói chẳng mất tiền mua/ Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”

Đề bài:  Em hãy chứng minh giải thích câu tục ngữ “ Lời nói chẳng mất tiền mua/ Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau của dân tộc Việt Nam. Mở bài Chứng Minh giải thích câu tục ngữ “Lời…